Kemikalietillstånd

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA BUTIKER !

Fr o m 1 juli måste alla som säljer produkter med mer än 16mg nikotin/ml (1,6%) ansöka om ett tillstånd.

Myndigheterna har varit mycket dåliga på att gå ut med information om detta. Vi fick reda på det i förra veckan.

Ni kan se nedan hur vi fyllt i vår ansäkan och ni kan använda väldigt mycket av vår information när ni ska ansöka.

Det är viktigt att ni under "PRODUKTNAMN" anger "Engångs-ecigarett / E-juice (GENERELLT TILLSTÅND)".

Då kommer ni att få ett generellt tillstånd som gäller för alla märken och smaker inom engångs-ecigaretter och e-juicer.

Ni slipper då att skicka in säkerhetsdatablad för alla produkter ni säljer!

Eftersom ni ansöker om ett generellt tillstånd är det inte så viktigt vilka säkerhetsdatablad ni skickar in.

Vi har tyvärr ännu inte lyckats få säkerhetsdatablad på FRUNK men vi har på POD SALT GO.

Köper ni dessa produkter även från andra leverantörer, be dem om säkerhetsdatablad på någon av deras produkter.

Vi bifogade 3 olika datasäkerhetsblad med vår ansökan. Då vi ännu inte fått svar från Länsstyrelsen vet vi inte om det är tillräckligt.

Vi kan inte lägga med dessa säkerhetsblad i denna text. Mejla [email protected] så får ni dem per mejl.


Länk till Länsstyrelsernas informationsblad

Länk till ansökningssidan

Länk till en detaljerad hjälp vid ansökning


Har ni frågor om ansökningen, kontakta er Länsstyrelse.

I Skåne är det Malmö ni ska kontakta;

Telefon: 010-224 10 00   E-post: [email protected]

 


Här följer ÅNGFABRIKENS ansökan. Det som ska fyllas i är märkt med RÖTT.

----------------------------------

Anvisningar

Ange typ av ansökan

Välj vad ansökan avser
X
Yrkesmässig överlåtelse

Privat hantering

Ange Länsstyrelse

Ange länsstyrelse
Länsstyrelsen i Skåne län

Kommun för överlåtelse eller privat hantering

Ange kommun / kommuner
Malmö

Välj vad ansökan avser

Välj typ av tillstånd
X
Nytt tillstånd

Förnyat tillstånd

Utökat tillstånd

Uppgifter om sökande

Företagsnamn
Bolaget AB
Organisationsnummer
556931-0000
Adress
Ängsgatan 8
Postnummer
24233
Postort
HÖRBY
 
X
Samma besöksadress som utdelningsadress
Gatuadress
Föreningsgatan 30
Postnummer
21152
Postort
Malmö
E-post
[email protected]

Kontaktperson

Förnamn
Hans Ola
Efternamn
Troedsson
Telefon, dagtid
0704910068
E-postadress
[email protected]
 
X
Jag vill ha en pappersutskrift av beslutet
Faxnummer

Överlåtelseplatser inom samma län

Överlåtelseplatser

Överlåtelseplats: 1

Företagsnamn
Bolaget AB
Gatuadress
Föreningsgatan 30
Postnummer
21152
Postort
Malmö
Fastighetsbeteckning
MALMÖ JASMINEN 1

Överlåtelseplats: 2

Företagsnamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Fastighetsbeteckning

Produktinformation

Produkter som ansökan avser

Produkt: 1

Produktnamn
Engångs-ecigarett / E-juice (GENERELLT TILLSTÅND)
Produktens klassificering enligt CLP, förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 och 3 och som ska märkas med faropiktogrammet Dödskalle med korsande benknotor (GHS06) och signalordet Fara

Någon av faroklasserna Cancerogenicitet, Mutagenicitet i könsceller eller Reproduktionstoxicitet i farokategori 1A eller 1B och som ska märkas med faropiktogrammet Hälsofara (GHS08) och signalordet Fara

Frätande på huden i farokategori 1A och som ska märkas med faropiktogrammet Frätande (GHS05) och signalordet Fara

Specifik organtoxicitet-enstaka exponering i farokategori 1 och som ska märkas med faropiktogrammet Hälsofara (GHS08) och signalordet Fara
1) Ämne som bidrar till produktens klassificering
Nikotin
1) Ämnets CAS-/EC-nummer
54-11-5 / 200-193-3
1) Ämnets koncentration %
2
2) Ämne som bidrar till produktens klassificering
2) Ämnets CAS-/EC-nummer
2) Ämnets koncentration %
3) Ämne som bidrar till produktens klassificering
3) Ämnets CAS-/EC-nummer
3) Ämnets koncentration %
4) Ämne som bidrar till produktens klassificering
4) Ämnets CAS-/EC-nummer
4) Ämnets koncentration %
Produktens mängd (kg/år)
2000
Största samtidiga lagermängd av produkten (kg)
500
Användningsområde (Maximalt 250 tecken)
E-cigarett / E-juice
Sökanden är

Primärproducent
X
Distributör
Säkerhetsdatablad för produkten bifogas:
X
Elektroniskt

Via post

Förvaring och rutiner, m.m.

Maxlager (kg)
500
Förvaring av produkt
Produkterna är emballerade och är i originalförpackning. Styckvis förpackade, med ytterförpackning av papp samt bulkförpackning av kartong.
Förhindrande av utsläpp till mark och vatten
Produkterna har ingen kontakt med mark eller vatten och förvaras på en säker plats.
Förhindrad åtkomst för obehöriga
Låst och larmat utrymme
Hantering av eventuellt uppkommet avfall
Vid läckage eller kassering placeras produkten i ett separat kärl, som sedan hämtas av avfallshanteringsföretag som hanterar & förstör det farliga avfallet.
Rutiner för särskilt farliga produkter
Särskilt farliga produkter förvaras säkert och är ständigt under bevakning.

Allmänna hänsynsregler

Ange hur kunskapskravet uppfylls
Personalen är utbildade i hantering av produkterna, och utför ålderskontroller som krävs för försäljning av e-cigaretter & e-vätskor.
Ange hur ni jobbar med produktvalsprincipen
I vårt fall är det nikotinprodukter, som har en laglig gräns på max 20 mg/ml i nikotinstyrka, samt en maxvolym på 10 ml. Produkterna är reglerade på så vis att de ska vara kvalitetssäkrade, vilket innebär att vi redan valt rätt produkter inom produktvalsprincipen. Vi erbjuder även e-vätskor med lägre nikotinhalt, som ett alternativ.
Vi undersöker möjligheten att ersätta produkterna med liknande produkter med lägre nikotinhalt.

Ange hur försiktighetsprincipen uppfylls
Försiktighetsprincipen uppfylls bland annat genom att endast sälja och hantera nikotinprodukter som är godkända och reglerade av EU samt svenska kemikalielagar. För att förhindra att minderåriga ska få tag i produkterna, följer vi våra egenkontrollprogram där strikt 18-årsgräns oavsett vara gäller både online och i butik.

Dokument som bifogas ansökan

Följande dokument ska alltid bifogas din ansökan
Säkerhetsdatablad på svenska för varje produkt
Följande dokument kan behöva bifogas din ansökan. Markera vilka du kommer att bifoga.

Förvaring och rutiner

Produktvalsprincipen

Försiktighetsprincipen

Kunskapskrav

Annat dokument
Jag kommer att bifoga dokument elektroniskt.
Ja

Filuppladdning

Typ av dokument
Säkerhetsdatablad

665.0 kB


1.0 MB


350.0 kB

Typ av dokument
Förvaring och rutiner

Typ av dokument
Produktvalsprincipen

Typ av dokument
Försiktighetsprincipen

Typ av dokument
Kunskapskrav

Typ av dokument
Annat dokument

1. Läs igenom och granska

Läs igenom för att avgöra om du vill skicka in. Om du vill ändra något trycker du på knappen Bakåt för att gå tillbaka till formuläret.

2. Skicka in

Efter att du har skickat in får du möjlighet att spara/skriva ut en mottagningsbekräftelse.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö


Kontaktuppgifter:
Södergatan 5
Telefon: 010-224 10 00
E-post: [email protected]